Тест закритого типу. 4.1.Яке з визначень філософії є найбільш повним?

4.1.Яке з визначень філософії є найбільш повним?

філософія — універсальний спосіб самоусвідомлення людиною-самої себе, свого місця у світі та свого изначення у ньому. Вона с теоретичною формою світогляду, загальною світоглядною методологією;

4.2.Визначте, яка із наведених думок відображає ідеалістичну -лінію у філософії.

існувати — значить бути сприйманим (Берклі).

4.3.Це неправильно, що Піфагор:б) вірив, що душа безсмертна; був пріосильником гедонізму

4.4.Прикладом Софіііюґо спообу філософії на зорі її формування можуть бути вчення:

4.5.Підберіть концепції з графи «Б», розроблені філософами, чиї імена наведені в графі «А»

А Б
Демокріт -а) Платон – в) Сократ – б) Аристотель – г) Лукрецій Кар є) а)атомістична теорія світу; . б)ідея антропоцентричної філософії; в)теорія світової держави; г)вчення про закони мислення; г)телеологія.

4.6.Які характерні риси властиві середньовічній філософії?

б) теоцентризм;

4.7.Серед названих філософів вкажіть тих,які представляли а) емпіризм: Локк, Бекон, Гоббс б) раціоналізм: Декарт; Спіноза, Лейбніц;

4.8.Хто із новоєвропейських філософів розвивав учення про людську душу як «чистий аркуш»?г) Локк.

4.9.Якийметод філософії знайшов найбільш глибокий і всебічний розвиток у Гегеля? а)діалектичний.

4.10.Які природничо-наукові відкриття виступили передумовою формування філософії марксизму? б) еволюційна теорія Дарвіна; в)закон Лереження енергії; г) відкриття клітини.


V-19

3.Тест відкритого типу

3.1. НТР

3.2.революція в суспільстві,підчас якої відбуваються докорінні зміни в соціальній структурі.

3.3.це підхід сутністю якого є положення про спосіб виробництва,який формується об'єктивно,тобто незалежно від волі і свідомості людей.

3.4. це вчення,яке бере за основу всього існуючого одне начало – матерію(матеріалістичний монізм ) або дух (ідеалістичний монізм).

3.5.Гольбахом у 18 ст.

Тест закритого типу

1.Ґ)світоосяжністю

2.Б)демокріт Ґ)платон

3.В)бруно

4.Б)Г) Ґ)

5.А)

6.Мах

7.Б)

8.Г)

9. Ґ)

10.А)-?


V-20

3.Тест відкритого типу

3.1. Це сутність зв'язків,що об'єднують людей в єдине ціле,вбачає в комплексі ти чи інших ідей вірувань і міфів.

3.2.Поняття,судження,умовивід.

3.3. Інтуіція -безпосереднє охоплення сут­ності предмета. В основі І. вроджена здатність (талановитість), тривалий до­свід, які допомагають осягнути сутність явища, опускаючи опосередковані ланки.

3.4. Категорії буття - ?

3.5. Відчуження— стан напруги, ворожості щодо суб'єктивного і об'єктив­ного, духовного і матеріального, розумного і стихійного, особистого і суспі­льного. У загальному значенні — це відношення між творцем і творінням, яке збунтувалось і живе власним життям, нав'язуючи свою логіку творцю; термін широко вживався в німецькій класичній філософії (Фіхте, Гегель, Фейєрбах) і марксизмі.
5021263744811089.html
5021333885876376.html
    PR.RU™