B) іске бірнеше талап қоюшының қатысуы

C)азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы

D) дербес талап мәлімдемейтін үшінші жақшң жауапкер жағында іске катысуы

E) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

F) бұл даудық пәніне дербес талап мәлімдейтін үшінші жактың іске қатысуы

G) егер талапкер жауапкерді басқа тұлгамен ауыстыруға келіспесе, онда бұл
тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

Н) талапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

5 Нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар келесі жағдайларда кірісе алады:

А)тараптардың немесе іске қатысушы басқа тұлғалардың өтініші бойынша

В)талап қоюшы немесе жауапкер жағынан қатыса алады

C)соттың бастамасы бойынша

D)соттың бұйрыгымен рәсімделеді

E) ісбойыншашешімзаңдыкүшінеенгенненкейін

F) сотқа талап арыз қою арқылы

G)ол туралы сот шешім шығарады

Н) тараптарға талап арыз қою арқылы

6 Прокурордың кандай міндеті жоқ:

A) бітімгершілік келсім жасау

B) іс бойынша сот шығындарын өтеуге

C)іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге

D)дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға

E) сот отырысына келу

F) іс бойынша қорытынды беру

G) іс материалдарымен танысуга
Н) құқықтарын әділ қолдану

7 Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
азаматтық іс жүргізушілік құқықтары:

A) олар іс бойынша қорытынды береді, осы арқылы сотқа оның құзыретіне жататын мэселелерді дұрыс шешуге көмектеседі, сондықтан олар даудың пәніне билік етумен байланысты құқықтарды қоспағанда, тараптардың барлық құқықтарын пайдаланады

B) олар іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізу құқықтарын пайдаланады

C)егер бұл органдардың арызы бойынша басқа тұлғалардың кұқықтарын қорғау мақсатында іс қозғалса, онда олар талапкердің барлық құқықтарын пайдаланадыD) тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері толық көлемде

E) талап мөлшерін ұлғайтуға не азайтуға құқығы
F) бітімгершілік келісім жасау кұқығы

G) іс бойынша дәлелдеу нысанасын белгілеуте құқығы

Н) соттың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері

8 Мемлекеттік бажға түсінік:

A)іс жүргізуге байланысты шығындар

B)заңмен бекітілген заңи маңызы бар әрекеттер жасағаны үшін немесе құжаттар бергені үшін, сонымен қатар соттың азаматтық істерді қарауы, шешуі бойынша жасаған әрекеттері үшін, соттың құжаттардың көшірмесін бергенідігі үшін мемлекетгің кірісіне алынатын төлем

C)мемлекет белгшеген жеке және заңды тулғалардан алынатын ақшалай алым, олардың мүддесіне арнайы уәкілетгі органдар әрекеттер жасайды және заңи маңызы бар құжаттар береді

D)сот шешімін орындау бойынша сот орьшдаушысының шығындары

E)сотқа берілетін арыздардан, сондай-ақ іске қатысушы тулғалардың өтініші
бойынша іске кажетті қағаздар мен құжаттардың көшірмесін, сот
шешімдері мен ұйғарымдарының көшірмесін бергендігі үшін алынатын
төлем

F)республикалық бюджетіне алынатын төлем

G) сараптама жасаған үшін сарапшыларға төленетін шығындар

Н) куәларға төленігу тиісті сомалар

9 Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпайды:


5019237606010203.html
5019270690627946.html
    PR.RU™